අවුරුදු හතකුත් නොදැනිම ගෙවුනා...!!!

- චතූගේ කථා -

මෙන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් අලුත්ම එක, Android 8.0 - Oreo

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [විසඳුමක් සොයා...] #13

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [ආදරයේ වේදනා...] #12

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [බාධක සලකුණු මතුවේ...] #11

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [චමත් නෙත්මිගේ නිවසට...] #10

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [ආදර කල්පනා] #09

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [නව ඇරඹුමක්] #08

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [ආපසු නිවසට] #07

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [ආදරයේ කෝඩුකාරයෝ] #06

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම] #05

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [ගැලවීමේ සැලසුම] #04

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [නෙත්මිගේ කථාව] #03

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [අනපේක්ෂිත හමුව] #02

- චතූගේ කථා -

නෙත් චමත් [වෙනස්ම ආදර කථාවක්] #01

- චතූගේ කථා -

ඔයා හපනෙක් ද ? පුළුවන් නම් උත්තර දෙන්න...

- චතූගේ කථා -

අනාගතයට අප රැගෙන යන නව තාලයේ ප්‍රවාහන උපක්‍රම...

- චතූගේ කථා -

පට් ගාලා මූණුපොතට පනින්න - Facebook Lite ඇවිත්...

- චතූගේ කථා -

ඡන්දේ දුන්නේ කාටද ඕයි...!!!

- චතූගේ කථා -

Windows 10 සමග එන අළුත්ම මයික්‍රොසොෆ්ට් බ්‍රවුසරය - Spartan

- චතූගේ කථා -