බබාගේ උපන් දිනය ....

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

සඳකට වඩා එළියෙන්...

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

නුඹ නමින්.....

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

ආයෙමත් වතාවක් හිනැහෙන්න ආදරෙන්..

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

අහන ඉන්න අහගෙන ඉන්න.....

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

ආදරය සහ නිදි පෙති

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

මහල්ලෙක්...

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

On my way...

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

අයියන්ඩියේ...

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

දන්වා සිටින වග නම්...

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

කඩදාසි ඔරු.

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

අවකාශ

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

පාසල යනු.... ?

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

ගත්තට කමක් නෑ. වැඩිය එපා......

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

සිහින...

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

පුංචි තරුවට.....

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

@#$%^&*()! :)

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

මං ඇවිත් ආයෙමත්

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)

දෛවයද මේ අප පැතු...

** ThaRu AtHariN ** (තරු අතරින්....)