ලොල්ද මන්දා අංක 16 : සුද්දාගේ අමුතු යෝජනවා ...... Indecent proposal from a Guest මේ කතාව මට අහන්න ලැබුණේ මම රිවරිනා හොටෙල් එකේ වැඩ කරපු කාලේ. මම වැඩ කරේ එකවුන්ට්ස් සෙක්ෂන් එකේ. අපේ ඔෆිස් එකත් එක්කම යාබදව තමයි රිසෙප්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් පිළිගැනීමේ අංශය තිබුණේ. ඉතිං අපි දෙගොල්ලෝ එකට තමයි තේ විවේකයේදී කෝප්ප උස්සගෙන අපේ ඔෆිස් එකයි, රිසෙප්ෂන් එකයි අතර තිබ්බ මුල්ලට සෙට් වෙන්නේ. ඔය වෙලාවේදී තමයි අපේ රැකියාවල නිරත වෙත්දී වෙච්ච දුක්මුසු, හාස්‍යජනක, ...

Red Ferrari is having the worst season ever. But, my heart will always bleed Maranello red. This by far is my favorite dessert. Mmmm! Chugged away at black olives and yoghurt too. Also overdosed on 300g of cashew from Crescat. I’m sick of cashew now!

Mmmm, Sunday… Picked up green chillies from the garden. Aubergines, too. Cooked dhal and pumpkin curries, corned mutton + devilled potatos for lunch. Now to put the rice to boil. This is fast becoming a favorite fruit. Sita made some samosas and pooris a few moons ago. Everyone loved them. I wonder whether to get some wine and settle down to ...

Thanks to social media and the widespread use of mobile devices which can take pictures we’ve seen quick dissemination of horror stories in various eateries. In time, hopefully, those who operate and work in restaurants big and small, well-known and nondescript, those in Colombo as well as those far away from the capital, will get their act together or ...

Surprise Birthday Treat Two of my friends took me to get a tailored trouser at Kiito! It was a pleasant surprise. Can’t wait for the fit on! Then they took me to Cheers! I had to have my beer! That mixed platter was yum. They both had Bullfrogs. I hear it’s deadlier than a Long Island Iced Tea. Dinner courtesy if these ...

There’s more to Sigiriya, than the Rock! Sigiriya is without a doubt THE legendary Rock to see & climb in the paradise isle of Lanka. But believe it or not there’s more to this sensational city of Sigiriya besides the Rock, its colourful history and its mind boggling frescoes. Oh you’ll see and hear plenty about the Rock, so I’m not even going there. For me, the ...

Fakhr El-Din Restaurant — Amman, Jordan   Ask anyone who lives or has spent some time in Jordan’s capital of Amman what their favorite restaurant is, and most likely “Fakhr El-Din” will be the first name out of their lips. I had heard plenty about this upscale Lebanese restaurant, founded in 1997 and located near Amman’s second circle in a house once owned by Jordan’s first ...

Fakhr El-Din Restaurant — Amman, Jordan Ask anyone who lives or has spent some time in Jordan’s capital of Amman what their favorite restaurant is, and most likely “Fakhr El-Din” will be the first name out of their lips. I had heard plenty about this upscale Lebanese restaurant, founded in 1997 and located near Amman’s second circle in a house once owned by Jordan’s first Prime ...

Slim Shady Inching upon a weight loss of 12 kgs. Love how my face has slimmed down. Of course, I’m high as a kite traversing the cerulean rolls of cloudy skyscapes up yonder.

On The Road: Israel & The West Bank In light of the recent round of violence between Israel and the Gaza Strip, I probably chose the worst possible time to visit the “Land of milk and honey” for the first time. But as luck would have it, a weeklong cease-fire in mid-August provided a convenient window of opportunity to make a quick trip there to sample its ...

On The Road: Israel & The West Bank In light of the recent round of violence between Israel and the Gaza Strip, I probably chose the worst possible time to visit the “Land of milk and honey” for the first time. But as luck would have it, a weeklong cease-fire in mid-August provided a convenient window of opportunity to make a quick trip there to sample its ...

Zzzzzzz Woke up to see this. Walked outside to worship the sun. Spoke to the flowers. Enjoyed a blissful moment. Made love to rice and curry. Time to slap some white sandalwood on my face, courtesy of Sita.

Previous Page Next Page