අප ගන්නා ආහාර මගින් ලැබිය යුත්තේ මිනිසාගේ ආයු, වර්ණ, සැප, බල, ප්‍රඥා වැඩීමකි. එහෙත් අද අප විසින් ආහාර යැයි ගනු ලබන බොහොමයක් දේ සම්බන්ධයෙන් ඉහත කාරණා ඉටු වේදැයි යන්න පිලිබඳව නැවත නැවතත් සිත් යොමු කළ යුතුය.මේ අතරින් නිෂ්ඵල ආහාර (Junk Foods - අධික සීනි හා ලුනු අඩංගු) , පිරිසැකසූ ආහාර ( Processed Foods - කෘත්‍රිම රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා කල් තබා ...

Kitulgala: Adventure On The River Kelani The thrill-seeking and leisure charms of the town of Kitulgala are a rather well-known secret, centering around the confident rush of the Kelani river flowing through the area. An exhilarating activity roster that includes white-water rafting, canyoning, kayaking, mountain-biking and ziplining await, and thanks to it being a mere three-hour drive (or a Hatton or Nawalapitiya bound bus/train ride) away, ...

Plan Your Trip With Vista Rooms Affordable travel is something that appeals to a majority of international travelers as well as young local travelers who are looking to seek holidays regularly without burning a hole in their pocket. But with affordable travel comes a host of other issues such as security, hygiene etc. Enter Vista Rooms. Claiming to have connections with Sri Lanka’s largest chain of branded ...

Springtime in the Maritimes looks an awful lot like winter. I’ve been to Canada before, a night in Toronto, and a few nights in Montreal. But this immersion into the Provinces of Nova Scotia, New Brunswick and the next couple of days in Prince Edward Island will have given me a true understanding of Canada. […]

Kirinda in Colour A journey over an year ago, to a favourite vacation spot in the deep south. Whats amazing about the drive to Kirinda is the amount of change I see. From the desolate lagoons that open out to the sea to the abandoned mega highways of Hambantota. The Grass is Greener on the Other Side – An unedited photo of a ...

Play a round of golf at the Royal Colombo golf club The immaculately manicured greens of Royal Colombo Golf Club have attracted golfers for 129 years, a slice of golfing history. Take a half day trip out to Negombo 37 km from Colombo , on your way to the airport , you can find great hotels and superb beaches. Perfect ...

Power Cut Prawn Curry Now unless you live in Sri Lanka, I am 99% sure that you will have absolutely no idea of what I am talking about except for the prawn curry bit. Basically, Sri Lanka has had some “issues” with island-wide electricity supply since Sunday the 13th of March when the entire country was without power for around 8 hours due to ...

Five Challenges Sri Lankan Passport Holders Face Travel! Travel while you can, as much as you can, as far as you can, for as long as you can; basically, just keep traveling and do not ever look back. Travel because the gratification you get from a life filled with adventure is one that cannot be explained but has to be experienced. In addition to this gratification, there ...

Vanilla Sponge Cup Cake Recipe Most of us not familiar with making very soft butter cake or cupcakes. I thought of sharing a good recipe where you can make really spongy cupcakes or cakes. This recipe i got online & i tried making with some my own alterations. Now this is my favorite vanilla cake recipe.8 eggs4 Teaspoon vanilla essence55g butter80ml full fat or low ...

The sun sets on Santa Fe, and I walk through the barely populated streets of the Plaza. Small open courtyards, vigas of various sizes, the adobe style mixed with the victorian style architecture, like  fairytale-dreamland-movie set. It’s beautiful. The native american culture is so  infused within this region, more than any other place i’ve visited […]

Previous Page Next Page