ස්වාභාවික සැමන් මසුන්ට වඩා දෙගුණයක් වේගයෙන් වැඩෙන ජාන වෙනස් කරනල ලද සැමන් අත්ලාන්තික් සැමන් ලෙස හැඳින්වෙන මෙම සැමන් මසුන් උතුරු අමෙරිකානු හා යුරෝපීය ආහාරවේල් වල සුළභයි. විශාල ලෙස ඇල්ලීම නිසා වඳවීයාමේ තර්ජනයට බඳුන්වූ මේ සැමන් මසුන් දැන් වැඩිවශයෙන් වෙලඳපොලට එන්නේ කර්මාණ්තයක් ලෙස සැමන් මසුන් ඇති කරන ගොවිපොලවලින්. මෙම මත්සයෙකු ආහාරයට සුදුසු ලෙස වර්ධනය වීම සඳහා වසර 3ක් පමණ රැකබලා ගත යුතු අතර එය විශාල වියදමක් යන කටයුත්තක්. මේ නිසා ජෙනෙටික් මොඩිෆිකේෂන් ...

Bangkok the city of angels Bangkok is the capital and the largest city of Thailand. During the Ayutthaya Kingdom (1351 to 1767) it was just a trading port at the mouth of the Chao Phraya River. Bangkok was given the status of the capital in 1768 after the burning of Ayutthaya. When to go Bangkok has a tropical wet and dry climate. April and May ...

Sri Lanka’s Most Instagrammed Locations Instagram is fast becoming a space for people to share their travel photos. As a result, it is also a great way to find out what locations are most popular among travellers. Curious to discover the most photographed locations in Sri Lanka, we scrolled through a ton of images (or, more accurately, all the location hashtags) to determine the most Instagrammed locations ...

Sri Lanka’s Most Instragrammed Locations Instagram is fast becoming a space for people to share their travel photos. As a result, it is also a great way to find out what locations are most popular among travellers. Curious to discover the most photographed locations in Sri Lanka, we scrolled through a ton of images (or, more accurately, all the location hashtags) to determine the most Instagrammed locations ...

This is a great A – Z guide to Sri Lankan food. Enjoy! Style in Sri Lanka Fresh, local produce is plentiful and widely available in a variety of mouth-watering dishes across Sri Lanka. There are also likely to be many foods you haven’t tried or perhaps even heard of before which alone is one of the many highlights of visiting this ...

Sri Lanka’s 124.08km long Southern Expressway has made trips to Galle (or anywhere down South for that matter) a much more frequent occurrence than it would have been a few years ago. Here’s what a trip down our first proper highway looks like, along with some interesting info and stats. The post Video: The Southern Expressway In 2 Minutes appeared first on Roar.lk.

A Snake Conservatory In The South If you are heading down south for the holidays, you’re most probably heading for a beach. Down South, it’s all about the hashtag-beachlife, hashtag-sandinmyspeedos, hashtag-sunburnedbutstillsexy, and stuff. But if you are willing to head off the beaten path and leave behind the spas, the cold-drip affogatos and the vegan eggs benedict, there are quite a few interesting things you can ...

Six Ways to Meet Locals, Expats, and Travellers in Sri Lanka Meeting new people and networking with others is a great way to enhance your social life and career. Sri Lanka has experienced an increased flow of tourists and expats in recent years, which has created a mix of local and foreign social communities. There are also many popular hangout spots which are great to meet people in general. Here are ...

Icaruswepthad written an interesting post on restaurant prices. This is something I have been thinking about myself, along with the related subject of hotel/resort prices.Dining out is expensive and the reason is not just food cost. We are getting ripped off in the coffee bars in Colombo and the resorts outside Colombo, something I have complained of before.Let me share ...

From the Kitchen I just realised that I hardly write about cooking, which I happen to enjoy very much. I’m not the type who will cook rice and curry everyday and my close friends don’t find it strange anymore when they find me nursing a large steaming vat of Watalappan at 10pm in the night. My cooking style is a mix of recipe ...

"Sri Lankan" Lime Pie ;) I've started subscribing to all things food recently, be it bite-sized (pun intended) recipe how-to videos on FB and foodie channels on Instagram and on and on. This makes me super hangry most of the time BUT also inspires me to get into the kitchen to try my hand at a few of them. One such recipe is the "Key ...

East Coast Road in Jaffna Peninsula Chundikulam Sanctuary LagoonTrying to leave the Jaffna Peninsula travelling by the East Coast Mullaithivu road thru the Chundikulam Sanctuary. Bad news: Maybe in SUV with a snorkel or trail motor bike. As Olivier and Benoît (from France) say: The lagoon of Chundikulam Sanctuary, we have to pass in the ocean, no beach road at this season (NE Monsoon).Maybe possible to ...

Motorcycle Journeys – From Anuradhapura to Padaviya Nanda Wanninayaka with Gamini Akmeemana I am a motorbike lover. I like to ride long distances. The longest distance I have ridden is from Mahawilachchiya to Kahathuduwa, Piliyandala via Colombo. I have ridden between Colombo and Mahawilachchiya many a time. Road is very good via Puttalam and it is fun to speed up along the road. The other long trip ...

Previous Page