මා හිටවපු භෝග වලින් දැනට නැගලා යන්නේ වට්ටක්කා පැල ටික. ගෙඩි දෙක තුනක් දැනට තියනවා. කෘතිමව පරාගණය කරන්න වුණා. නැත්නම් ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. මි මැස්සන් නම් ඉන්නවා. කුඹිත් ඉන්නවා. නමුත් සමහර විට හරි යන්නේ නැහැ.ගැහැණු හා පිරිමි මල් වෙනම හැදෙන, වට්ටක්ක වල මල් උදේට පිපිලා, හවසට පර වෙන නිසා කෘතීම පරාගණය කරන්න අවස්තාව ලැබෙන්නේ සති අන්තයේ පමණයි. දැන් මේ වගේ ...

Getting rid of “the Rogue elephants” and Roguing infected Banana plants! (1) දැන් ග්‍රීෂ්ම කාලය නිසා පළතුරු/එළවලු කඩේ සුපර් මාර්කටයේ අඹ තියනවා. ගොඩක් ඒවා ක්වින්ස්ලන්තයෙන් එන ඒවා. දැන් ඩොලරයට ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන්. පද පෙරලි මොකටද අල්ලා ඉඹ ගන්නත්, ඉල්ලගෙන හෝ කඩාගෙන හෝ මිලදීගෙන අඹ කන්නත් ආසා නැත්තේ කවුද? එහෙම ආසා නැති අය ඉන්නවා. අපේ පොඩි පුතා ඉන් එක් අයෙක් (එයාව අල්ලා ඉඹින්න පුළුවන්, අඹ කන්න තමා ආස නැත්තේ). අප පොඩි කාලේ ...

Getting rid of “the Rogue elephants” and Roguing infected Banana plants! (1) දැන් ග්‍රීෂ්ම කාලය නිසා පළතුරු/එළවලු කඩේ සුපර් මාර්කටයේ අඹ තියනවා. ගොඩක් ඒවා ක්වින්ස්ලන්තයෙන් එන ඒවා. දැන් ඩොලරයට ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන්. පද පෙරලි මොකටද අල්ලා ඉඹ ගන්නත්, ඉල්ලගෙන හෝ කඩාගෙන හෝ මිලදීගෙන අඹ කන්නත් ආසා නැත්තේ කවුද? එහෙම ආසා නැති අය ඉන්නවා. අපේ පොඩි පුතා ඉන් එක් අයෙක් (එයාව අල්ලා ඉඹින්න පුළුවන්, අඹ කන්න තමා ආස නැත්තේ). අප පොඩි කාලේ ...

In questi giorni la nostra casa è un caos di valigie, trolley, cappelli, macchina fotografica, ultimi regali e regalini, prodotti beauty da mettere dentro “all’ultimo momento” e bollette da pagare “all’ultimo momento”. Ieri sera, apro la valigia per sistemare due/tre cosette e lei subito arriva curiosa e chiede sorniona “Cosa fai?”, “Posso aiutatti?”, prende il cappello […] ...

Fruits of Sri Lanka The Exotic Delights of this Fruitful Island From the humble banana to the notorious durian Sri Lanka boasts numerous exotic fruits and the local markets are awash with colour. Fruit market in Galle Fresh fruit – especially the ever-popular pineapple, banana and papaya – often comprise dessert in Sri Lanka. Yet, there are so many other, more exotic varieties available, ...

Milk Wine - Essentially Sri Lankan It's that time of the year again! Despite the occasional gloominess and rain in the evenings, mornings are unarguably golden. The air is festive. Oh, you can almost touch it, the sense of happiness permeating the air.Which gets me to the next point; inspiration. Christmas is a time of celebration and sharing. It has always been so for my family. ...

The Ultimate Travellers Checklist: Cold Climates A little while back, we published a checklist for those who plan to travel to hot, humid climates. It only felt natural to publish one for those who intend to travel into much cooler countries such as the United States, Canada or England during the Christmas season. Without further adieu, here is our head-to-toe checklist for cold climates. Head Cap ...

Pan Asian: Garlic Squid with Celery (Szechuan, China) Regional flavors have arrived folks! In our culinary sophistication we have finally made it past such illusory categories as “Chinese” or “Indian” food to embrace regional cuisine. In a country as vast as China, we have finally acknowledged that people eat very differently in the various parts of the land. This particular dish belongs to a category of homestyle ...

Hooked on a Veggie Feeling After two glorious days at Cinnamon Habarana with my in-laws, we are BACK with a vengeance to lose the extra pounds (yet again). Of course going to a hotel on full board means some amazing food and variety that you just can't say NO to (like blue cheese!) - and Cinnamon is by far NO exception. The continental food was ...

Appartenere a due culture è uno di quei meravigliosi doni che la vita può fare. Gattonava appena quando ha preso il suo primo volo. A 9 mesi. La seconda aveva 20 mesi, una mollettina tra i capelli, un abito da damigella e un mini-cavaliere che la teneva per mano. Sul suo viso lo stupore e […]

Previous Page