කැවුම් කොකිස් කිරිබත් සහ හත්මාළුව සමඟ මගේ අවුරුද්ද ඉස්සර නම් අවුරුදු එනකං බලන් ඉන්නේ කැවිලි කන්න, ඇඳුම් ගන්න එක්කම නෑදෑයෝ එක්ක කාඩ් ගහන්නත් ලැබෙන නිසා. අම්මා නම් කියන්නේ අවුරුද්දට තෙල් හට්ටියක් ලිපේ තියන්නම ඕනේ කියලා. කිරිබතක් හැදුවේ නැතිනම් අසුභයි කියලාත් ඒ දවස්වල ආච්චි අම්මා කියනවා. එක අවුරුද්දක කිරිබතක් ඉව්වේ නැතිනම් ආයේ එක පිට අවුරුදු තුනක් කිරිබත් උයන්ඩ බැරි වෙන්න හේතු කාරණා සිද්ද වෙනවා කියලත් එයා කිව්වා. අපේ අම්මා ...

Off to Kumamoto to see Japan’s famed cherry blossoms “The Sakura flower is extremely beautiful, but its splendour does not last long. A few days after blossoming, the flower starts to disintegrate, reminding us of the uncertainty of life,” said Nobuko, my Japanese colleague explaining how the Japanese view the cherry blossom season. The Sakura’s bloom marks the arrival of spring, as the trees bloom only when climatic conditions ...

A Radler for the Road Germany may never have colonized Sri Lanka, but they invented the perfect drink for our April weather. The Radler (or cyclist, in German — three parts beer, two parts lemonade) is the most perfectly refreshing hot-weather drink I’ve ever come across. Legend has it that a Bavarian publican, running low on stocks of beer for thirsty cyclists racing by ...

Here Comes the Fire Brigade A waiter brings a glass of water to douse the fire of a breakfast of bread and spicy Jaffna-style curry in a street-side restaurant on Hospital Road, Jaffna. Canon EOS 600D and EF 50mm f/1.8 lens at 1/250, f/1.8, and ISO 400. Tagged: 50mm, 600D, black & white, breakfast, cafe, eating, faces, food, glass, Hospital Road, Jaffna, people, restaurant, streetfood, waiter, water

Samosas Hot, fresh, beef and mutton samosas being sold at a street-side kiosk in Pettah, Colombo. Canon EOS 600D and EF 50mm f/1.8 lens at 1/125, f/1.8, and ISO 100. Tagged: 50mm, 600D, Colombo, food, Indian food, Pettah, samosas, Sri Lanka, street food

Sri Lankan Supper Club — Bmore — April 19th It’s time, once again, for another rice & curry feast courtesy of yours truly. This time I’m doing it for the home town crowd here in The Wire country aka Bodymore, Murdaland aka just plain Bmore, for those of us who live here. Since I don’t own a restaurant, I’m taking over a friend’s place for a truly one-of-a-kind dinner ...

A Foodie Escape to the Southern Province I have been escaping to Galle and Thalpe for the day or the weekend several times over the past year and I am waiting for the novelty to wear off but it has not and therefore I thought it was something worthwhile to write about and introduce you to my foodie experiences in the Southern Province. Here are a few ...

Colombo’s Ministry of Crab on CNN About a year ago I did a post on Sri Lanka’s best restaurant, Ministry of Crab. http://riceandcurry.wordpress.com/2013/04/15/adventures-in-dining-ministry-of-crab-colombo-sri-lanka/ It seems that the word is getting out as they were just featured on CNN. http://www.cnn.com/2014/03/12/travel/sri-lanka-experiences/

Some years ago a reckless act by my reckless friend Buddhike Navaratne, at the time working under me in the Special Media Unit of the Information Department, saw me visiting the Kirulapona Police Station sometime after midnight. He had not only been caught riding his motorcycle under the influence of alcohol, he had made matters worse by arguing with ...

Pan Asian: Bonjon Borani (Braised Spicy Eggplant) — Afghanistan I’m lucky to live in a town with a truly incredible Afghan restaurant,  The Helmand (which, incidentally, is owned by Afghan President Hamid Kharzi’s elder brother Qayum). It’s white tableclothes and attentive service conjure a high-end feel, but the food itself is simple, unassuming, delicious, and downright affordable. Since I’ve eaten here countless times, I kind of take for ...

Good Times at Dilmah t-Lounge Time spent at the Dilmah t-Lounge (DTL) is just pure pleasure. No this isn't some sort of paid post (though Good Times would LOVE to get into that! Teehee)... I just really love the place.Starting off with the little things...it's Valentines weekend apparently and the place was already decked up with little classy touches of rose, red and pink. I ...

Wellawatte Beach at dusk Wellawatte Beach in Colombo is a great place to spend your evening. It has a very lengthy beach strip occupied by people doing various sporting activities, joggers and families who want spend their evening. Random guys fishing with their fishing rods is a sight you won’t miss if you go there. Thankfully I was able... Read Full Article >>

Previous Page