මේ වෙනකොට ලංකාවෙ බොහොම දෙනෙක් Android Apps හදන්න පෙළඹිලා තියෙන බව Play Store එකට ගියා ම පේනවා. ඕන එකයි එපා එකයි ඇති එකයි නැති එකයි අනේ ඉතින් මොකට කියනවද! කෝමහරි ඒකට සමාව දීලා Browser Extension හදන්නත් අපේ අය පොළඹවා ගත්තොත් … Continue reading → ...

Yesterday, I was the only non-politician on a political debate show on TV known as “Satana” (battle). The topic was the new President’s/government’s 100 Day Program (of which more than one-third has passed). I was not expecting to talk about the taxes imposed on the mobile industry, but right in the middle, one of the “referees” asked me about one ...

99XT Among the Best Places to Work in Asia 2015 99X Technology Process and Delivery Manager Shehani Seneviratne receives the Asia’s Best Workplace award from a representative of Great Place To Work Institute at the awards ceremony, held in Mumbai Software engineering firm 99X Technology makes the news quite a lot, and this time it’s because they’ve been recognized at the Great Place to Work Asia Awards Ceremony in ...

නිවෙසක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු අතරින් 20%ක් වැදගත්කමක් නිවසෙහි ආරක්ෂාවට හිමි වන බව සමීක්ෂණ වලින් පෙන්වා දී තිබේ. වර්තමානයේ නිවෙස්හි ආරක්ෂාව, තාක්ෂණීක දියුණුව හේතුවෙන් අන් කවරදාකටත් වඩා පහසුවී තිබේ. මෙම ගෘහස්ථ තාක්ෂණයේ තවදුරටත් සිදුවන වර්ධනය හේතුවෙන් නුදුරු අනාගතයේදි අපට Hyper-Secure connected smart home සංකල්පයට පවා ලඟාවිය හැක. පහත සඳහන් වන්නේ අනාගතයේ අපට දක්නට ලැබෙන එවන් තාක්ෂණික වෙනස්කම් කිහිපයකි,Door ...

3G සහ 4G නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන පිරිස ඉහල යයි. මිලියන 20.4 කට වැඩි ජනගහනයක් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම දුරකථන මිලියන 20ක ට වඩා ඇති අතර 3G හා 4G භාවිතා කරන්නන්ගේ ප්‍රමාණයද නිරන්තරයෙන් ඉහල යමින් පවතී. 3G හා 4G අන්තර්ජාල භාවිතය නිසා අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන අයට වාසි විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබේ. අධිවේගී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ඔහුන්ට එමගින් ලැබෙන අතර එමගින් ඕනෑම දෙයක් ඉතාමත් ඉක්මනට භාගත කර ගැනීමට හැකි වේ. 3G බොහෝ වේගවත් ...

It’s a tribute of sorts that old findings from research we no longer do gets carried in the UK mainstream media. Millions of Facebook users in developing countries do not realise that they are using the internet, suggesting that, in many people’s minds, the two are one and the same, according to a report by Quartz. In a survey of ...

Watch torrent Videos Without Downloading fudfld lshkafk Torrent úäfhd isxy, Wmisris;a tlal Live n,uqoTkak Thd,g uu wo ják fohla lshkak hkafk wms fu ojia j, wefrd n,kajfk b;ska uu lshkak hkafk wms Download lr .ka k;=j Online Wmisris;a iu.u n,kafk fldfyduo lsh,d lshkakyß wmsg fulg Tk lrkajd Player tlla tl wuq;= Player tlla fkfjhs VLC Player tl yenehs Thd,d .dj ;sfhk tlkaï yßhka keye fudlo ...

Android One In Sri Lanka: First Impressions Android One’s been something we’ve been looking forward to. And finally, it’s here: the Micromax Canvas A1, for Rs 15,990 from Micromax.  We went and checked out the phone, and while we couldn’t get any pictures with the good camera, we did manage to piece together enough data to tell you what it’s like. Image from cbr.lk Now before we proceed, ...

Apache with mod_proxy as a reverse proxy So mod_proxy This module implements a proxy/gateway for Apache. It implements proxying capability for AJP13 (Apache JServe Protocol version 1.3), FTP, CONNECT (for SSL), HTTP/0.9, HTTP/1.0, and HTTP/1.1. The module can be configured to connect to other proxy modules for these and other protocols. This post also can be named as “How to setup a proxy passer(ProxyPass, ProxyPassReverse) in Apache2″ because today ...

Nuclear Thermal Rockets: An Old Propulsion System That May Be The Future For Space Exploration w.yre hkak kHIaÀl n,h thswNHdjldY ;rKhg kHIaÀl n,h fhdod .eksu flfrys kdid wdh;kh wjOdkh fhduqler we;'tu wdh;kh mjikafka wÛyre.%yhd fj; wkd.;fha hjk frdlÜgqjlg kHIaÀl n,h fhdod .ekSug oekgu;a lghq;= lrñka isák njhs'úoHd{hka mjikafka iïm%odhsl frdlÜgqjlg jvd kHIaÀl n,h fhdod wNHdjldY .; lrK frdlÜgqjla fndfyda fihska fõ.j;a jk njhs' kdid bxðfkarejkaf.a ie,eiau ù we;af;a fujeks frdlÜgqjla fhdodf.k 2033 § wÛyrefj; ..k.dóka ...

Last night (4th February 2015), the TV Channel Derana invited me to participate in a debate in Sinhala on the interim budget presented by the new Minister of Finance. Here I used the case of punitive taxes on mobiles as a way of discussing the possible implications for investment in general, and for the ICT sector in particular. There was ...

10 Coolest Frogs In The World f,dalfha isrdu f.ïfnda 10 n,uq o @f.ïfnla lsõju u;la fjkafka wfma f.j,a j,g tk" tfyu ke;a;ka f.or ñÿf,a bkak mek mek hk ll=,a y;f¾ if;la'ta;a n,kakflda fïjf.a f.ïfnda oel, ;shkjo lsh,' fïjf.a f.ïfnda oelafld;a tfyu iuyr fj,djg nh;a ysf;hs' ,xldfõ bkak pqá f.ïfnda jf.a fkfuhs' iuyr Wka m%udKfhkao úYd,hs' tfyu ke;a;ka úI iys;hs' ,xldfõ bmÿk tl fyd|hs lsh, ysf;hs' 1.PACMAN ...

වීඩියෝ: ට්‍රාන්ස් ඒෂියා ගුවන්යානය තායිපේ ගඟට කඩා වැටේ 58 දෙනෙකු රැගත් ට්‍රාන්ස් ඒෂියා යානය තායිවාන අගනගරයේ තායිපේ ගංඟාවට කඩාවැටී තිබෙනවා. දැනට වාර්තාවන අයුරින් මෙම අනතුරින් 9 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර මේ වන විටත් තායිවාන සහන හමුදා විසින් අනතුරට පත්වූවන් මුදාගැනීමේ මෙහෙයුම් ආරම්භකර තිබෙනවා. කාර්යමණ්ඩලය 5 දෙනෙකු ඇතුලු 58 දෙනෙකු මේ යානයේ ගමන්ගෙන ඇති අතර ඒ අතරින් 31 දෙනෙක් චීන ජාතිකයින්. ඒ වගේම ඇසින් දුටුවන් පවසන පරිදි යානය කඩා වැටෙන අවස්ථාවේම ...

What? How? Why? When? Monit What Monit? Let me explain about the utility. It has the ability to start a process if it is not running, restart a process if not responding and stop a process if uses high resources. In simple words it’s a helpful program that automatically monitors and manages server programs/resources to ensure that they stay online 24/7 while maintaining the correct file size, ...

What? How? Why? When? Monit What Monit? Let me explain about the utility. It has the ability to start a process if it is not running, restart a process if not responding and stop a process if uses high resources. In simple words it’s a helpful program that automatically monitors and manages server programs/resources to ensure that they stay online 24/7 while maintaining the correct file size, ...

Peru's rainforests turn to desolate wastelands fmare rfÜ jeis jkdka;rhla mdÆ uqvqìula jQ yeáoYl .Kkla ;siafia flfrk kS;s úfrdaë r;arka m;,a l¾udk; ksid" fmare rfÜ “Uv%f fv VsTia” ys msysá jeis jkdka;rfhka j¾. ie;mqï 230la muK úkdY ù we;'fï lekSï ioyd Ndú; lrk riÈh^fu¾cW¾ha& ksid ta wdY%s;j we;s .x.dj úI lrk w;r" fï we;s oejeka; jk úkdYh fya;=fjka f,dalfha WIaK;ajh iS.%fhka by, hdug n,mdkjd'fmare rfÜ n,OdÍka ...

Wallenda finishes 2nd leg of skyscraper walk Ñldf.da k.rfha f.dvke.s,s folla hd lrkd lUhla yryd ñksfila weúÈhsksla jef,kav kue;s l%Svlhd Ñpdf.da k.rfha f.dvke.s,s folla yry lïìhla u; weúof.k hhs'fuys úfYaI;ajh jkafka Tyq jegqfkd;a fírd.ekSug oe,la fyda lsis÷ ud¾.hla ke;s ùuhs'fuu wìfhda.fha uq, wÈhr f,i wÛ,a 19la we, we;s lïìhla Èf.a wä 588 la Wi ußk l=Æfkys isg wä671 Wi ,sfhd n¾fkÜ f.dvke.s,a,g .uka lrhs" úkdä 6 ;;amr ...

A Note on Note 4 I bought myself a Samsung Galaxy Note 4 couple of days ago. Plan was to replace the need for a phone, tablet / kindle and a personal laptop with a single device. Because I am not a big fan of taking care of too many gadgets. This would also greatly simplify my digital existence. After playing with the new phablet ...

Previous Page Next Page