කොළඹින් පන්නා විසිපස් වසරයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Windows mail app එකට නවතම වෙනසක්

Windows Geek

Influential Women in Tech

Nerdynaut

Want To Improve Your Mobile Photography?

Read Me

Microsoft Teams ගැන ඔබ නොදත් දේ!

Windows Geek

Have you seen the Internet by Amazon?

Read Me

Outworn truth of Nikola Tesla

Faculty Of Science Students

හොරට හදපු PL2303 ට අහුවුණාද? මෙන්න විසඳුම

Tech Sayura

Sophia-The first robot citizen

Faculty Of Science Students

Microsoft Edge බ්‍රව්සරය iPads හා Android Tablets වලටත්…

Windows Geek

EP196: 5G Mobile, Youtube hack, SMS gateway, Smart license, CCTV IP camera

Techකතා

“Ooho” කන්න පුළුවන් වතුර

Pahasara

ADVANCEMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN WARFARE

Faculty Of Science Students

Creating Souncloud SMS Notification Service with IFTTT Event based Triggering

නිදහස් මෘදුකාන්ග කලාවක් උදෙසා..

Creating Souncloud SMS Notification Service with IFTTT Event based Triggering

නිදහස් මෘදුකාන්ග කලාවක් උදෙසා..

EP195: Elon Musk Satellite Internet, DNS – VPN Security, New iPad, Car Service

Techකතා

Celebrating Women’s Day With ISM APAC

TechToday

zMessenger becomes first Sri Lankan Winner at Festival of Media APAC Awards 2018

TechToday

ෆේස්බුක් ගැන නොදත් කරුණු

Pahasara

මානවයාගේ අනාගත බලශක්ති විසඳුම : ඩයිසන් ගෝලය

Faculty Of Science Students