විල්පත්තු වන සංහාරය හා දේශපාලනඥයන්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Three scenarios for Sri Lanka’s future: Lecture by Razeen Sally

Groundviews

පීරිස් හා පීරිස්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සුමන්තිරන්ගේ නීතිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විද්‍යුත් මාධ්‍යයේ පරිණාමය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රත්නසිරි වික්‍රමනායක

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

විශේෂ විධි විධාන පනතට කෙලවීම හෙවත් චේතනා පරිශුද්ධ වූ පෙම් සටන පැරදීම

මාතලන්

ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජයට ඉණිමක ජයක්

The Papare

නිදහසින් පසු ඇදගෙන නානා රටක් - Fall Apart Since Independence

මාතලන්

Wijedasa Rajapaksa: Unfit for the job of Justice and Buddha Sasana Minister

Groundviews

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Refugee Jesus: Christmas & Refugees in Sri Lanka

Groundviews

නව ව්‍යවස්ථාව හා සංධානය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බෞද්ධ ප්‍රබෝධය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මුස්ලිම් දේශපාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Aleppo: A complete meltdown in humanity

Groundviews

කතාවේ දෙවැනි කොටස

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

US And Them

Groundviews