විග්නේස්වරන් දෙමළ ජාතිවාදියා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

iHack 2.0 : Inter-university Hackathon

Pahasara

අනිච්චා වත සංඛාරා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගැමුණු රජතුමා, ධර්මපාලතුමා හා දෙරණ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

සරල රේඛාවක් කියන්නෙ කුමක් ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Incorporating International Crimes into Sri Lankan Law: The Need for Legislative Reform

Groundviews

මුහුණු පොතේ දේශප්‍රේමී ප්‍රබුද්ධයන්ටයි

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Milosevic exonerated

Odds and Ends

දෙමළ විඥානය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආණ්ඩු විරෝධී පෙරමුණක් එපා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙමළ කතාකරන ජනයාගේ අනන්‍යතාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

A Reflection on Conflicts in Sri Lanka

Groundviews

Avoiding Superstitious Cures, Defeating Dictatorial Solutions

Groundviews

දෙමළ බෞද්ධයෝ

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ගැමුණු රජු ධර්මපාලතුමා හා මහාවංසය සමග ඉදිරියට

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

යාපනයේ දෙමළ රාජ්‍යය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන අදහස් බිඳක්

Janith's blog

අවශ්‍ය ජාතික බලවේගයක්

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය