පෙලි :සමහර වෙලාවට සමහරෙක් කියන කතාවක් තමයි, අපි නම් පොලිටික්ස් වලට නෑ කියන එක. ඒත්...ඔන්න මං නම් පොලිටික්ස් වලට නෑඒ උනාටඑහෙම බෑපොලිටික්ස් වලට මා ඕනෑබේගල් තර්ක ගුලි ගිලින්නසිල් රෙදි, උදලු තල ,ටකරන් සහන හිරිපොද වරුසාවට තෙමෙන්නමහා බල ජනතා පරමාධිපත්‍යදන්සල් දොරෙහි පෙළ ගැහෙන්නඑ මහතුන් හිත් පිරෙන්නමහජන කැමෑත්ත මලු පිරෙන්නදසන් පෙන්වා සවන් දක්වාඇලවුනු මුහුනු පවුරු පුරාසිහි කරත් මටමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්ජේමගේ කැමැත්තට ඉඩක් ...

My favorite momentIs the silence before theMusic beginsnon taste before thePalate gets confusedThe moment of Vulnerable nakedness Before the plungeEmptiness before the memoriesRush and fill my headමා කැමතිම විනාඩි කිහිපයනිහඬ.වෘන්දය වෙණ වැයීමට පෙරනීරස.මුව ලූ රසමසවුලු රසදැනීමට පෙරනිරාවර්ණ.නග්න සිරුර දිය තුල කිමිදෙන්නට පෙරහිස්.මතකයන් විත් හිස් කුහරේ පිරෙන්නට පෙරඒවගේම සහන තෑගී වැහි වහින චන්දේට පෙර මොහොත... ...

The Arbitrary Poem Last year, a project called Poetry Assessor sprung up, claiming to be able to assess a poem’s worth by applying computational linguistics, facilitating high volume filtering of poetry submissions. One of the poems that were ranked by the Poetry Assessor that caught my attention was Dylan Thomas’ “The Hand That Signed The Paper”. Here, I have deconstructed the poem into ...

The Arbitrary Poem Last year, a project called Poetry Assessor sprung up, claiming to be able to assess a poem’s worth by applying computational linguistics, facilitating high volume filtering of poetry submissions. One of the poems that were ranked by the Poetry Assessor that caught my attention was Dylan Thomas’ “The Hand That Signed The Paper”. Here, I have deconstructed the poem into ...

Her// ඈ On a cornerOf every streetYou'll find herShe is notA motherNor a sisterNor a daughter Nor a wifeNor a loverAt the corner ofEvery eye She is A dreamA visionA thoughtA shadowYou see for a blinkOf an eyelid She is the oneWho was thereBefore eveEven Adamසිත් මාවත අද්දරනෙතු පියෙන පමාවකසිටින මවක් සොයුරියක් නොවනදියනියක් පෙම්බරියක්ද නොවනඈ ...

The choices you make are yours to make, Wherever result it brings your way, Whether it’s wedding bells or heartbreak, Success abundant or total dismay, To a monument in the sky or a sad eulogy, I’ll be there with you, my dear friend, Right till the very end.

කුඩ ඉහලන්තාර පාරේකොල්ලෝ කෙල්ලෝබිම ඉඳගෙනවිසිල් හඬින් ෆෝම් වෙලාමර්දනයෙන් කෙනිත්තිලාසාධාරන යහපත් සමාජයක්ගැන දකිත් හීනප්රජාතාන්තරවාදයසැම ප්රශ්න විසදන දිව ඔසුවඒ ගැන නම් ඉතින්අහන්න වෙන්නේ මාමාගෙන් තමයි ...

I walked back into the lion’s den Though I feared I may be mauled again I wiped my tears and held my head high I tried so hard to believe the lie That everything would be fine this time That you’d spare my body and my mind That the scars I bore would quickly heal That you would love me ...

I walked back into the lion’s den Though I feared I may be mauled again I wiped my tears and held my head high I tried so hard to believe the lie That everything would be fine this time That you’d spare my body and my mind That the scars I bore would quickly heal That you would love me ...

Fly away because someday you’ll come back to me. When you realize the demons out there are no better than me. At the very least you know what my demons are.

Clocks have stopped but time has not For time knows no dust, it barely sits still And is impatient, Like a little girl at the sound of the ice cream truck. Time is gone, like sifted sand through my fingers, better yet Tap water, treated with chlorine Like days in your lovers arms, like hours Gazing at the sea. I ...

If I had a face worth a dime I would melt it, Mold it to a masterpiece and then second guess it. Nothing is as beautiful as the person how did mold it, No that can’t be, now tell me what you make of it.

මම කැමතියි නෝනට, නෝනා කැමති නෑ මට // - I love my Wife (Virindu Sural ) ඇස් කරකව හතර වටේ, බලන විටදි නෙතඟ ගැටේ...ගැහුවම ඇස් දැලේ වැටුන, මගෙ පණ මගේ මැණික් කැටේ...මම කැමතියි නෝනට..., නෝනා කැමති නෑ මට... //ඉතිරියත් කියවන්න.....>>>

I do not have one best friend Because I love everyone and make best friends I do not know how to lie, Because I live only once and I want to be myself I do not want to hurt people, Because I know how it feels and how deep it can be I do not want to be a trouble Because I love to be on my own I do not want to stop learning Because I love to know and do new things I do not know how

Previous Page Next Page