වරාය, බඩු, හයිකු හා හබරල - Micro Poetry   මාතලන් බ්ලොග් ළෝකේ වගේම බුකියෙත් ඉඳහිට සැරිසරනවා. මොහොතක සුව දෙන සුන්දර ළෝකයක් උනත් ඒකෙත් අමුතු කලාවක් තියෙනවා. හිතට එන ඒවා බොහොම කෙටියෙන් ලිව්වාම ලැබෙන ප්‍රතිචාර බොහොම ඉහලයි. ඇත්තටම මම මේක පුරුදු උනේ සේපාල් අමරසිංහ ගෙන්. ඒවා බොහෝම කෙටි සටහන් උනාට, මහා ළොකු කතාවක් ඒවා ඇතුලේ තියෙනවා.ඇ ත්තටම මට නම් ඒවා සටහන් නෙමෙයි. අපූරූ කෙටි කවි. ඒ වගේම ඌ සෙලෙක්ට් ...

There was a time when my life was empty.Without meaning ,without direction.An automaton going through motions pretending to be alive.Then a light from heaven gave me hope in the form of an angel who turned my life around.You gave me purpose to be strong,and to keep walking aheadin the fiercest of storms.My greatest joy is to hear your laughter.My greatest ...

I’m all sobbed out, I’m broken I’ve never felt like this before Then I look up and see you Standing, staring, at the door You cross the room in two strides And collect me in your arms Hug and hold me close to you Say I’m safe from any harm You rock me like a child Whisper in my ear ...

The town crier announces tallest Buddhas in the world and villages named after president-Kings landmarking an island drowning out quiet pleas for peace of mind at home, and a landscape whose pride we all might share in. http://www.dailymirror.lk/108556/Asia-s-tallest-Buddha-statue-declared-open-in-Mathugama http://www.dailymirror.lk/108461/Village-to-be-built-in-MR-s-name-Minister-Premadasa

ගාල්ලද, කිරුළපනද, අංගොඩද...? - May Day Song for MR ජෝකර්ලන්තයක් හෙවත් කෝළම්ලන්තයක් වී ඇති අම්මට සිරි ලංකාවේ, මේ දිනවල අති සාර්ථකව පොදර්සනේ කොරන්නේ මැයි දින කෝලමය. මැයි දිනය අයිති කන්කරුවාටය. ඒ වෙන රටවලය. ඒත් පිස්සු හුටං මේ දිවයිනේ, ඒ දිනය අයිති කන්කරුවා සූරාකන උන්ගෙනුත් හොඳම සෙට් එකටය. ඒ කාලකන්නි පොලිටික්කන්ටය. වේදිකාවේ සිටිය යුතු වන්නේ කම්කරුවා වුවද, ඌ එදාටත් මහ පාරේය. දෑකත්තයි මිටියයි වෙනුවට, ගල් කාලකුයි බත් පැකට් එකයි වන ...

Singlish We take Sinhalese words and insert them Inside English phrases No rules, codes or bibles, just a little bit of personalization After all, jargon has a place, in reinvention Sensationalism and even thespianism When drama queens – and kings – shuffle out Sinhalese words with American accents And laugh out at their own wit – quite dubious though in ...

Wine The acres Of vineyards that pave Mother earth and hold Aloft vines and fruits When one bunch – seemingly innocuous Is macerated, dripped out of her flesh, Concocted and aged in cask Bequeathing the sommelier And the lover, a little dose of heaven And in this boundless universe They are the fruit of the gods That feed the nectar ...

Butterfly The butterfly dazzles And finds her hermitage On an unruffled leaf When unforgotten Are the times when she was chained And imprisoned until She came of age She rises and falls Flutters, dances and beautifies An otherwise mundane ambient And finds a heavenly dose Of nectar on the base Of a flower, until she meets Her nemesis – a ...

Queen A south Asian woman The kind that is not desi or masala And is found south of Adam’s bridge Possessing mahogany skin and ebony irises Is a canvas of two colors Brown, the kind that is tanned And shaded by the saturation of melanin And black, the type that is finely concealed Beneath oversized pull-up bras – Where two ...

Counting Crows Pray a little  – but not too far Listening to a mad man Sing “Rain King” on radio My queen at work and I house-hubby For three whole weeks, rest On a dorsal-ventral interface Of spine and mattress Tearing a little, sanity at odds Of losing it all And being a cuckoo in diaper-land When a man in white ...

Bulb She stood in the middle On top, hanging from the ceiling She was tungsten all over A mere coiled filament That heats and glows in incandescence Sharing her beauty with the avid readers – Cramming even speedreading – And the TV box faithful For she is the sun to the interiors Who will rise at dusk and dim at ...

Steven Curry Warriors at Wizards 2/3/16 When tall Steve Runs riot in the basketball court He is a wizard of three pointers No elbow or bended knee Just flexible wrists and a bit of force Up the shaft of the radius Wielding a masala of muscles After all in this part of the American coast Where tech wizards eat Curry for lunch, ...

Sleep We sleep for beauty For rest, for renewal To awake fresh With a skip in one’s gait Healing sore eyes And sometimes we sleep Never to awake In an overdose of pills Or an ounce of poison – to forget But sleep is never As remotely as beautiful As when man and woman Hop into bed – to each other’s arms To sleep to the melody and song Of one lullaby of love.

Spinster The hag and the haggard Was once a piece of meat A prize cut – the tenderloin – Tender, succulent and flavorsome – When expectations reigned over Her stubborn heart and the man in front Was always a little too short A little fat, a little non-intellectual And now she stands alone Soaked in die-hard loneliness Yet appreciative of ...

Black and White Disillusion merely a bitter pill In these Jim Crow shadows Suits swarm streets and say hello Oblivious to the nagging anxiety Black man, wishes, he could possess A smaller heart and no trace of hypertrophy And feels that he is a mere prisoner Of what cannot be, an abrasion by sandpaper Like the skin tone, black as the devil’s ...

ඒ තමයි ප්‍රේමය නියං දුක් වැහි අකුණු පසුකරපර මලින් ළය වැසෙනු ඉවසාමල් නඟයි තුරු හිසපවන් රැල්ලක් සෙමෙන් අමතා'අරන් යනවද සුවඳ ලොව වෙත?'අසයි ඒ මහ ගසතෙතක් නැති බොල් පාළු අහසකසිහිල් හිරිපොද සෙමෙන් අතුරාපාව යයි මේඝයජීවිතේ බිම වැටෙන තැන්වලවේදනා පිරිමදින නිම්නයඒ තමයි ප්‍රේමය11-04-2016 ...

Lost without a trace in a train of thoughts filled with emotions that is bottled up and cannot comprehend mixed with trauma and happiness disturbed by the unforgiving reality now tell me with all of this, won’t you end up being crazy?

Previous Page