ආදරයෙන් මන්මත් වූ සිතකට, කවි සිතිවිලි පහල වීම පුදුමයක්ද? සෙනෙහෙ පසු පස යන්නට අමතක වුනා එක් දිනෙක මට.. නැවත ආදරය කරන්නට සිතෙන්නේ මල ගිය සිතිවිලි වලට පන දෙන්නටදෝ නැතිනම් මිරිඟුවක්  පසු පස ගිය විඩාපත් මගේ සිත සනසවන්නටදෝ.. ...

The burning flames are within us turning our insides into ashes not killing us altogether, but rotting us inch by inch The pain we hold inside it expands like a decaying universe until we explode into a million particles but not physically, to shatter physically would mean an end but to decease invisibly, just enough to feel the dull, heavy ...

Maybe the mind need some alcohol to take the blank spaces out. Or maybe, some action like foreplay to keep it occupied. Maybe it needs nothing like the above, but just rest. But. it is a devil’s workshop where the thoughts play havoc. You feel them moving inside like a venomous sidewinder, spreading poison that deteriorates the brain cells. and ...

The skin on my shoulders turning blue, heavy, spreading A scream is gnawing inside me pressuring against my frame from the inside Bad memories hang from the ceiling like enormous cobwebs grey, dangling – this house is haunted. Apathy, misery and death blending together inside my brain like black paint thick, sloshing, staining I’m a walking grave and they force ...

The three legged man ( the national government?) //  කකුල් තුනේ මිනිහා (හෙවත් ජාතික ආණ්ඩුව ?) Right handed scribesfamilies of fourand men withintheir self-imposed three drink limiton a work nightand other orders and norms stare disapprovinglyat the three legged manone to lead the strideanother for good measureand the otherjust to drawattention ***දකුණත් හුරුවෝ අම්මයි . තාත්තයි . පුතයි . දුවයි පුංචි පවුල් සතියේ දින ෂොට් තුනේ සීමාවේ මෙපිට සිට හෙලත් නුරුස්සුම් බැලුම් මේ කකුල් තුනේ මිනිහෙක් ...

I feel like a pair of blue butterfly wings fragile the pigment scattering at the slightest flutter the skin tearing at the slightest touch I feel like a thin windowpane transparent breakable I feel like I’m looking out through that thin windowpane looking at nothing, staring into space with dead eyes woe tangled in my eyelashes like a thousand constellations a crescent scar ...

The deepest cut That bleeds the heart Is regret for not taking What was there for you in the first place And when it moves away To someone else, Some separate place Your heart bleeds Like a waterfall.. And you die inside With  a blank space Written in your soul That was once full And made you happy and content..

I feel like a metallic blue river being penetrated by the golden arrows of the setting sun I feel the glimmering warmth against my cold blue velvet and I take it in, I take it in I’m flowing toward the void and I’m about to take the free fall but before I scatter and ricochet into nothingness, warm me now, ...

I press my thumb to the base of my neck that hollow, nestled between your collarbones like the valleys of a golden brown desert where the winds flow like whispers -almost palpable And it throbs. This silent ghost, humming a tune to herself I feel life, pulsing against my coarse thumb And I wonder Of days lost in between consciousness ...

I wish I could say “We could’ve been so much more” But darling, no, this is all we could ever be- awkward, artificial and desperate. I wept a purple sea when you wrecked me but here you are again, demanding to be felt but my heart is cold and numb and does not beat for you anymore. Yet, you creep ...

ඡන්ද අනාවැකි හා කයි පද..... - Predictions for 2015 Election මෙළෝ රහක් නැති මේ වර              ඡන්දයසෑම එකාටම වහ උන                      ඡන්දයගෙවල් ගානේ එති හිඟාන                ඡන්දයපොල්ලක් අරගෙන දීපිය                  ඡන්දයඉතිරියත් කියවන්න.....>>> ...

I am such a transient light drawing fragile moths with torn, damaged wings Doors closing, footsteps fading I’m alone in the tunnel It’s dark but my eyes are well adjusted I glow alone, this flickering light casting ghostly shadows on the stone walls that surround me, breathing oxygen into bruised lungs I desire to burn until it’s time to burn ...

These torrid hours, the hands of the clock ticking as if pricking your eyeballs with needles Tick-tock, tick-tock and blink. Tearing eyes, yawning mouths decayed breath stirring the chaos Futility clinging to your bones like melting flesh like rags -torn, discolored, reeking. It clings to your bones like cellar spiders weaving webs, nestled into your joints and they creak. The ...

When, as a little child, you found that your dearly saved sea shells had gone missing or when you just had to give up chasing that yellow butterfly when it seemed like you could never catch it. Or when you watched your Dad light fireworks and how thrilled you were to watch the wheels send sparks flying, but they always ...

I’ve missed you, I didn’t expect to. I didn’t think it would be you, I never expected. Didn’t want to, I suppose. God knows it would have been easier if you were someone else, someone I expected. I was pretending it was someone else, I was just getting the hang of it too. Somehow I knew deep inside it was ...

I sometimes see you as my friend Sometimes my enemy I daily shadow fight with you To live in peace To understand my existence To know my purpose of living In this place of time and shenanigans. Maybe i will win this fight, maybe I won’t You say, it all depends on my next move You leave me with a dilemma, ...

It is odd when you try to find space Between two different states of the mind One with desire to achieve the unachievable One with the helplessness of fear To take that step forward. The difficulty to understand one’s life goals To understand once purpose of life Tangled with desire for money and life steps That needs to be achieved ...

To Paraphrase You might be familiar with the process of paraphrasing a poem, i.e., you take a line from the poem and write it in your own words to express its meaning, bringing out its key elements. The criteria of a good paraphrase are as follows: It is not a summary. It does not contain most of the words or phrases from ...

Previous Page