බඩු  කෝච්චිය තිස්ස තිස්සඕ ? මේ කිසි දින හමු නොවෙන රේල් පීලි මත කුමක්නම් ගමන් කරයිද ?උඩරට මැණිකේ , පොඩි මැණිකේ , රුහුණු කුමාරි වැනි දුම්රියම ගමන් කරන්නෝය මැණිකෙලා කුමාරිලා පමණක්ද ?කිලිනොච්චියට යනකං යාල් දේවි ද යන්නීය මැණිකෙලා , කුමාරිලා , දේවිලා හැර වෙන කිසිවෙක් ගමන් කරන්නේද ?අනේක ජිවන බර පොදි කරේ තියං , බඩු දුම්රියද , කාටත් නොපෙනී මෙන් ගමන් කරන්නේය ...

iPhone 6 යොදාගෙන නිර්මාණය කල අපූරු Slow Motion විඩියෝවක් ඇපල් සමාගම විසින් පසුගියදා නවතම iPhone 6 ජංගම දුරකථනය නිකුත් කලා. එහි විශේෂත්ව අතර තත්පරයට රූපරාමු 240ක් දක්වා රූගත කල හැකි කැමරාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ නිසා මීට පෙර ජංගම දුරකථනයකින් කල නොහැකි වූ තරම් Slow Motion වීඩියෝ රූගත කරන්නට හැකියාව ලැබී තියෙනවා. SEE ALSO: නව iPhone 6 හා Apple Watch ගැන ඔබ දැනගත යුතුම දේ ! සාමාන්‍යෙයන් තත්පරයට රූපරාමු වැඩි ...

Arcade Independence Square at dusk I have a great interest in capturing urban night shots. I crave for light trails and well lit buildings. Ever since the Arcade Independence Square was opened I was trying my best to get a good capture but couldn’t make it until last week. It was after sunset and the timing was perfect to capture... Read Full Article >>

Floating Market at Sunset The newly opened Floating Market in Pettah is really a great attraction for the people in Colombo. While I was passing by, I managed to capture this beatiful sunset over the Floating Market with it’s reflection over Beira Lake.

Surprise Birthday Treat Two of my friends took me to get a tailored trouser at Kiito! It was a pleasant surprise. Can’t wait for the fit on! Then they took me to Cheers! I had to have my beer! That mixed platter was yum. They both had Bullfrogs. I hear it’s deadlier than a Long Island Iced Tea. Dinner courtesy if these ...

Zzzzzzz Woke up to see this. Walked outside to worship the sun. Spoke to the flowers. Enjoyed a blissful moment. Made love to rice and curry. Time to slap some white sandalwood on my face, courtesy of Sita.

Previous Page Next Page