වෙරළ!

raigamahandiya

Photos: Sri Lanka vs Pakistan – 1st Test Day 4

The Papare

Photos: Sri Lanka vs Pakistan – 1st Test Day 3

The Papare

Photos: Sri Lanka vs Pakistan – 1st Test Day 2

The Papare

Upload Once, Blog Anywhere: Photos from Google

/* Murshid's Blabberings */

පොත්, පුස්තකාල සහ මම

Hot Chocolate Days