කවදාද නියඟය ගෙවෙන්නේ?

raigamahandiya

heaven-on a city street

Hot Chocolate Days

විල් තෙර!

raigamahandiya

සැන්දෑ අහස!

raigamahandiya

Photos: Sri Lanka v Zimbabwe| 3rd ODI

The Papare

උදෑසන අසිරිය තවදුරටත්!

raigamahandiya

සුන්දර උදෑසන (2)

raigamahandiya