බල්ලාගේ එක්ස්කියුස් එක සහ කීර්තිරත්න ඉස්කෝලේ මහත්තයාගේ නඩු නිමිත්ත

Pinchpoint

ආදරවන්තයින්ගේ අවසන් දිනයට ධනංජයගෙන් ශතකයක්

The Papare

Ooh La La – A Cheeky Poem

KITE DREAMS

Camel

KITE DREAMS

Y

KITE DREAMS

Sorry

KITE DREAMS

School drop off music

Cerno

Through The Meniscus

KITE DREAMS

Losing Your Virginity

KITE DREAMS

Emergency bird sitter (jailer)

Cerno

Combating Global Warming: A Citizens’ Guide

Roar

Combating Global Warming: A Citizens’ Guide

Roar

A Wish

Musings of a Lost Soul

Garden

KITE DREAMS

Sri Lanka’s Elusive Tree Dweller: The Slender Loris

Roar

Sri Lanka’s Elusive Tree Dweller: The Slender Loris

Roar

ස්කොට් විල් තෙර කැලඹු දිය රකුසා

Sinhala Roar

Autumn Apples and Pears

KITE DREAMS