ඔබ මැරුනොත් ඔබගේ Facebook Account එකට මොකද වෙන්නේ කියලා ඔබ කවදා හරි හිතුවද? ඔබ මැරුනොත් ඔබේ Facebook Account එක කාට හරි අයිති වෙනවද? එසේ නැත්තම් එය Delete වෙනවද ටික කාලෙකින්? ඔබ මැරුනොත් ඔබගේ Facebook Account එකට මොකද්ද කරන්නේ කියලා තීරණය කරන්න ඔබට පුළුවන්. Memorialized Accounts ඔබට පුළුවන් ඔබගේ Facebook Account එක Memorialized Accounts එකක් කරන්න. මේ… The post ඔබ මැරුනොත් ඔබගේ ...

The mind is a devil’s workshop encompassed  by skin , morals and learning’s.  Yet the devil does come out from time to time, gluing itself on souls without a warning. Generating  dark emotions , desires and thoughts. Yet, we control ourselves, willingly or unknowingly. This defines the reason why life is a mystery, Our mind doesn’t know what it does sometimes . So the question arise. ...

Hostilities There’s nothing remotely strange When a seemingly blunt object Wallops or slaps against An anatomical wonderland And they say that is cold-blooded murder Sometimes premeditated and at times manslaughter After all lips are both assassins and murder victims Yet at their pinnacle, they too are swordsmen Who will clatter in lip-blades and tongue-metal After all what is more precious ...

Umbrella Protector Dancer Cover Chaperone Cupid The many identities Of a perennial commoner Who blooms on the peduncle Of human palms Providing cover for the roofless Sanctuary for the senses To reciprocate lip-chemistry In the co-valency of bonds And in those tender moments Of cross-pollinated lips You find the wealth of affection-grains Stored under an umbrella silo Feeding two hungry ...

Wildlife Poaching In Sri Lanka: It Is As Ugly As It Sounds Earlier this month, the Police arrested six men after photographs of them posing with shotguns and the carcasses of several wild animals went viral on the internet. The images depict the hunters posing rather proudly next to the animals they’d killed, or in some cases holding them up like a prized trophy. Sadly, this is hardly the first incident in ...

Borrowed Sometimes, destinies Are borrowed for editions of father time Like when a one night stand Makes synchronous waves on coconut white sheets And leaves behind a legacy of sorts – like a star in the sky A mere speckle in memory’s hold And on occasion, you embark never to disembark, but you find Sink holes and whirlpools that drain ...

Avalanche Another old poem from 2012……… If your luscious lips fell As monsoonal droplets My glacial lips would melt from their snowy caps In to an avalanche of defrosted love  —– Wiping out The virgin spirits That guard the outlets Of my white-water rivulets  —– To awaken my latent carnal spirit In to herculean feats  —– Only if, gravity would be ...

Love Note – An old poem from 2012 Love is……… A rainbow span, a spectacular nexus Linking two separate worlds In to one solitary future, for two hearts to bask In the bountiful colors of nuclear mirth A heavenly walk on a skyline of petals A path paved of tropical hibiscuses A sensuous walkway ushering an unparalleled destiny Two bodies in a ...

Like Dogs… Dogs are wizards Of the small and the nonsensical They sniff their back sides and chase tails They lick everything from playmates to paws Even roll on the ground and play tumbling games On varnished floors, fine carpets and green lawns And we humans too are seemingly like dogs We push our tongues down honey pots And sniff and ...

Kandy The walkaway around a lake Seemingly a symbol of both Promenades and ant-trails – lovers and busy bodies As the guardian of the sacred tooth relic rises from the vicinity Preserving rituals of religion and the culture of a nation A place where enchantment is a mainstay And total surrender is found in the bewitchment of senses And in ...

I scrawled some thoughts on writing on paper. Don’t know when or why. It took some scratching around. But here it is. I think it sums up what I feel about “writing” after banging out a blog since 2007. It also epitomises what I feel about Nibble Writing.

තුන්ඩුවා - Thunduwaa Photo Credit - http://www.lankaweb.com/news/items/2014/06/02/life-abroad-part-81-era-of-mayhem-smouldering-loss-of-life/ - මාතලන්ගේ කෙටි කතාවක් වගේ එකක් - පට... පට.... පට... කියන සද්දේ එක දිගටම එන්නේ, ටී පනස් හයෙන්ය කියන්න ඉස්කෝලේ හාමිනේ උනත් දැන් දන්නවා. කොටන තුවක්කුවේ සද්දේ, ලයිසන් තුවක්කුවේ සද්දේ, ගල් කටස් සද්දේ, ග්‍රෙනේඩ්වල සද්දෙ ඉතරක් නෙමෙයි, ඒ සද්ද ඇහුනේ කොයි පැත්තෙන්ද කියන්න තරම් ඉස්කෝලේ හාමිනේට පුළුවන්.ඉතිරියත් කියවන්න.....>>> ...

Pineapple You find her in that ancient Idiom, about a juicy fruit perched Between two trees, and a dress of a million Sunlit eyes seemingly stitched together And slowly undressed by knife-peel And that succulent body is a blend of lemon and bumble bee A tad dimmer than the Tuscan sun Yet possessing more beef than kernels of maize And ...

Previous Page