බැද්දේගම සිළිඳුට බලය ලැබෙන එකම ක්‍රමය කුමක් ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

A Thing or Two about Arranged Marriages

KITE DREAMS

ජීවිතයට, නිදහසට සහ සතුට සොයා යෑමට හැකියාව ආණ්ඩුවකට ලබාදෙන්නට හැකි වූවක් නොවේ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

Jesus Christ – Lizard?

KITE DREAMS

ලංකාව තවමත් බැද්දේගම තුල හිර වී සිටී

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නායකයකු වෙන්න යෝගීවරයෙකුගෙන් උපදෙස්

Milinda Prashna

සතියේ ජයග්‍රාහකයින් තිදෙනා

cinema.lk

Bloody Good

KITE DREAMS

Getting a Lover and not a Husband through a Personal Ad

KITE DREAMS

සීදේවි හෝටලය – අනුරාධපුර

Wanni

Prospects for fourth operator in Myanmar

LIRNEasia

Feeling trapped in a failing state

Life Is Not A Beach

රාමුවෙන් මිදෙමු

Milinda Prashna

Microsoft To-Do  බුද්ධිමත් යෝජනා සමඟ ඔබේ දවස සැලසුම් කරන්න

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

ඉරානය 3700 ක් අත්අඩංගුවට පත් වේ.

CHITRANGI\'S WEBLOG

සාමූහික කාර්යයන් වෙනුවෙන් Teams භාවිත කරන අතර නව සැලසුම් Planner මගින් එක් කිරීම….

Kotuwegedara.com - දැනුම පිරි හෙට දිනකට

Pieta

KITE DREAMS

Myanmar quotes LIRNEasia, plugs Universal Services with USF

LIRNEasia

Bull’s eye, not Bullshit: Unlimited mobile data and near zero marginal cost

LIRNEasia

Story incomplete

A traveller\'s story