දින තුනේ සති අන්ත ගැන මා කලින් ලියා ඇති. අද නිවාඩු  කැන්බරා දිනය නිසා. කොහොම වුනත් අවුරුද්දේ මුල් මාස හය තුල නිවාඩු වැඩියි. අන්තිම මාස හයේ තියෙන්නේ අතින් ගන්න නිවාඩු නේ. ඉමියු කියන්නේ අර ඉගිලෙන්න බැරි “පක්ෂි” වර්ගයට අයත් තවත් එකෙක්. මා … Continue reading → ...

Is Ranil Wickremesinghe planning to send Colombo Garbage to Wilpattu Kala-Oya/Lunu-Ela 200m away from proposed Garbage siteThe Garbage in Colombo is becoming a political nightmare and is standing in the way of the Colombo Megalopolis project. Is Prime Minister Ranil Wickremesinghe advocating the move of the Colombo Garbage to the Holcim Aruwakkalu Old Quarry 200m from the Wilpattu National Park border.The surrounding area of the proposed garbage site is pristine ...

The NYT Sunday Review carries a fascinating piece on how US and European wildlife officials are using the full panoply of ICTs and big data analytics to manage eco-systems and human-animal conflict. I’ve always felt that Beniger’s discussion of control was central to any realistic understanding of what is happening with big data and ICTs. What happens with animals today ...

I don’t know if I should be ashamed. Because my loyalty to clouds is inexcusably frail. I feel that clouds are mine when I see these wisps of ocean shine, adorned with the glory of the sun. Gold, bronze, orange, crimson, rose… Oh, the glory! I adore clouds most at sunset. How they’re stained with the radiant, luminous colors. How they ...

මගේ පින්තූර  කාඩ්  එකේ පින්තූර  ටික නැතිවෙලා. නැති වෙලා වුණාට  කාඩ් එක නම් පිරිලා. මේවට වද  වෙන්න බැහැ. කොහොමත් ඒ කාඩ්  එක ටිකක් හොඳ මදි. පින්තූර නැති වුණත්, කතන්දර ඉතිරි නම් කමක් නැහැනේ. හැබැයි පසුගිය ගිම්හාන දිනවල ගත්තු මා ප්‍රිය කරන … Continue reading → ...

Sri Lanka’s Five Sea Turtle Visitors Weighing in at around 916 kg and taking on the dimensions of a king sized bed, the Leatherback sea turtle is considered to be one of the biggest and heaviest living reptiles. Living entirely in the ocean, with huge migration paths, the males of these giants never come ashore. It is only the females who do, for the exclusive purpose ...

The Urban Wetlands of Colombo: A Spongy Wildlife Refuge Within the City The outskirts of Colombo once were an intricate maze of marshy wetlands that have, over the years, been lost to the development and construction of both residential and commercial properties. However, pockets of these wetlands still exist, soaking up the excess water of the monsoon and providing an urban refuge for the wildlife of Colombo. What is a Wetland? According ...

A Warming Indian Ocean and the Brewing Storm in Sri Lanka Brace yourselves: we’re in for a rough ride. Despite what climate change nay-sayers may claim, the truth is that the climate is, without any doubt, changing… for the worse – and we don’t have to look beyond the Indian Ocean for proof. According to latest research, the warming of the Indian Ocean has been taking place at a faster pace ...

Bye.. bye.. thinner polythene Published on SundayTimes on 07.02.2016 http://www.sundaytimes.lk/160131/news/polythene-baddies-hammered-from-tomorrow-181304.html A man who supplies sili sili bags to shops in Pettah The Central Environment Authority (CEA) will from next month systematically begin raiding the manufacturers and sellers that do not comply with the ban on polythene less than 20 microns in thickness. “In January, we made some raids and those found guilty had been given ...

Edible Birds’ Nest Racket Rears Its Ugly Head Again The Indian Swiftlet (collocalia unicolor) is only about 12 cm long, and can be found in Sri Lanka and South West India. The nests these birds make are highly priced and prized, and are a delicacy in Far East Asia, to be used in soups, desserts and medicine. This has led to a sinister trade in edible bird nests, where ...

Thalagoya vs. Kabaragoya The words thalagoya and kabaragoya should sound familiar to anyone who grew up in Sri Lanka. Chances are, many of you may even have spotted one of these remarkable reptiles at some point in your lives. The kabaragoya is what is known as the Asian water monitor or Varanus salvator, while the thalagoya is the Bengal monitor, or Varanus Bengalensis ...

A Closer Look At Sri Lanka’s Illegal Elephant Trade Although there have been less than a handful of baby elephants born into captivity in Sri Lanka since the 1980s – not counting those born at the Pinnawala Elephant Orphanage – there has been, strangely enough, an increase in the number of registrations of baby elephants at the Department of Wildlife Conservation (DWC). Giving sanction and passage to this sinister ...

A Closer Look At Sri Lanka’s Illegal Elephant Trade Although there have been less than a handful of baby elephants born into captivity in Sri Lanka since the 1980s – not counting those born at the Pinnawala Elephant Orphanage – there has been, strangely enough, an increase in the number of registrations of baby elephants at the Department of Wildlife Conservation (DWC). Giving sanction and passage to this sinister ...

Previous Page Next Page