මා හූනා

ජීවත් වෙනකොට | while living

Why do I love ELLA?

Faculty Of Science Students

ඔබ ගැන මට පුදුමයි!

raigamahandiya

වැසි අඳුර!

raigamahandiya

Road Trip Around Scotland Part 3 (Isle Of Skye)

Photo Spear

Road Trip Around Scotland Part 2 (Fort William)

Photo Spear

ගලා යන ජීවිතය!

raigamahandiya

වන සරණ හා වණ සරණ!

raigamahandiya

සැනසී සිටින්නෙම්ද ඇගෙ දුක බලා දැන්?

raigamahandiya

Hello 2018!

From the Heart

Killing Tuskers and Culling Hopes

Groundviews

The Human-Elephant Conflict: Moving Towards Solutions

Groundviews