KMPlayer Pro v1.1.8 APK (වැඩි පසුකමි ප්‍රමාණයක් අඩංගු දැන්වීමි නොමැති සංස්කරණය!) (2014 වර්ෂයේ Google Play හී හොදම ඇප්ස් අතර 30වන තැන )KMPlayer Pro com.kmplayerproKMPlayerය පිලිබඳව ඔබට හසුන්වාදීමක් කිරිමට අවහ්‍ය නැහැ මොකද පරිගණක භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක් විඩියෝ නැරඹිම සඳහා යොදගන්නේ KMPlayer නිසා. නමුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අද ඔබට ලබාදෙන්න යන්නේ, මෙහි ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණයෙහි වැඩි පහසුකමි ප්‍රමාණයකින් හා දැන්වීමි නොමැති Pro සංස්කරණයයි. තවද මෙය HD විඩියෝ සඳහා සහය දක්වන අතර, භාෂා 30 ...

Field Notes: An Event Apart Boston 2016 Automatticians, the people who build WordPress.com, participate in events and projects around the world every day. Periodically, they report back on the exciting things they do in the community. This week, designers Kjell Reigstad and Mel Choyce and code wrangler Kelly Dwan attended An Event Apart in Boston, Massachusetts. An Event Apart is a tech industry conference built by, and ...

The Google Phone App Now Works with Most Newer Android Devices Both apps would later return, but compatibility with only Google’s stock Android devices meant the vast majority of devices were left out in the cold. Still we remained hopeful and after all this time, it appears Google has loosened up and quietly made the Phone app compatible with most newer Android smartphones.According to the Google Play Store, the app can ...

Google IO Extended 2016 | Sri Lanka – The Live Blog Captains Log: 20:00 – It is 8PM on Wednesday the 18th of May 2016. If you head towards the SLECC (Sri Lanka Exhibition and Convention Centre) you will most likely encounter a large gathering of people clad in white t-shirts bearing an abstract lion. They have all gathered for one reason, and one reason only: Google I/O Held annually in ...

George Redhawk: the World Through My Eyes I first came across George Redhawk by accident. Someone on my Facebook shared a GIF. A GIF, for the very few who don’t know what I’m talking about, is a short, animated image, usually looping in on itself. This one showed a human face; a man, woman, I can’t tell, but on his head was a phoenix vomiting fire. His eyes and ...

Yesterday I gave the keynote address at the University of Colombo MBA Alumni Association conference. I covered global value chains, need for trade agreements and the problem of state-owned enterprises. The slides are here.here Here is some of the media coverage. “I believe that Samurdhi is an important infrastructure. I think that a country that does not look after its ...

MIDO continues raising awareness on how ICTs can serve persons with disabilities This past week, a three-day tech camp for persons with disabilities was held in Yangon. Htaike Htaike Aung of MIDO, with help from our invaluable disabilities consultant Nirmita Narasimhan, made a well received presentation on how ICT applications in the local languages can be used to make persons with disabilities (any disability) more independent. This was a continuation, and one ...

The most coveted Bradby Shield will take it stage in the second leg at the Lion’s Den this Saturday afternoon for a 4.10pm kick off. Royal travelling to hill capital with a 5 point lead and any points in the bag is a gift when it comes to big encounter.  Visit the Schools Rugby Hub  The post Former Captains reflect on 72nd Bradby Shield appeared first on ThePapare.com.

What we saw at the CIMA Mind Challenge There was no sleeping-in for the contenders of CIMA Mind Challenge. The corridors of Hilton Residencies were speckled with teams ready to be quizzed. Marking the 18th annual Mind Challenge quiz competition, the morning was a momentous occasion for CIMA’s student body which put the event together. Chief Guest for the morning was Chairman CIMA Board Sri Lanka, Manjula De ...

The A&K Literary Festival is happening this weekend By now you’ve probably seen the Sherlock Holmes type caricature being glowered at by a potentially dangerous, Areca nutcracker- wielding nona. So what are these protagonists doing outside their respective realms? More importantly, why is the poster they’re on making rounds on social media? We sat down with Keith Wijesuriya of the Annasi & Kadalagotu (A&K) Literary Festival team to find out. ...

ThePapare.com speaks to two devoted female fans from opposite camps on their take on the converted shield and their knowledge on rugby.  Visit the Schools Rugby Hub  The post Video: A feminine look on the Bradby appeared first on ThePapare.com.

Sri Lanka Beats India in MGA 2016 For the 2nd consecutive year, the Sri Lankan extension of MSI’s international eSports tournament: Masters Gaming Arena (or simply “MGA”) was held on the 30th of April & 1st of May at Edulink International Campus. Locally organized by Electro Cheval Lanka and FTW, the tournament also featured two special international matches this year. The winners of TrackMania Nations Forever and FIFA ...

Hour of Code තවත් අදියරක් අති සාර්ථකව නිමාවට පත් වෙයි. අරලිය ගහ මන්දිරයේදී පැවති පළමු අති සාර්ථක Hour of Code වැඩසටහනින් පසුව අද දින(05) Serendib Education ආයතනයේ ඉල්ලීම මත Microsoft Sri Lanka සමාගම විසින් මෙහෙය වු Hour of Code වැඩසටහනක් මීට සුලු මොහොතකට පෙර නිමාවට පත් විය. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩල ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවති මෙම HOC වැඩසටහනෙහි විශේෂ අවස්ථා කීපයක්, මෙම HOC වැඩසටහනට අයත් තවත් අනෙකුත් විශේෂ අවස්ථාවන් පිළිබදව වැඩිදුර විස්තරයක් ගෙන ඒමට අපි ඉදිරියේදී ...

Notes: On Happiness, Boredom and the futility of Going Out Every human suffers from two painful maladies: boredom and loneliness. I’m pretty sure these two have wreaked their havoc on every single generation before us. Boredom and loneliness are an inseparable part of the human experience … if you look back far enough, you’ll find a bored and lonely caveman scratching on the walls, and if you look forward far ...

Previous Page