වෙනුෂා ඉමන්දි මරාදැමූ පින් ගොනා එළවනු... -   Sack the Sex Maniac Immediately ෆේස් බුක් හුටපටයක් හේතුවෙන්, ගෙල වැලලාගෙන මිය ගිය දැරිය පිළිබඳ ,බ්ලොග් ලියන කීප දෙනෙක්ම ලියලා තිබුනත්, ඉතාම විචක්ශණශීලීව ඒම ප්‍රශ්ණය පිළිබඳ බුද්ධිමත් දැක්මකින්, ඉදිරිපත් කරපු ලිපිය ලියලා තියෙන්නේ, මම හිතපු විදියට වෛද්‍යවරියක්. ඒ "අනිත් කොන" කියන බ්ලොග් අඩවියේ, ඒ ළිපිය, මම හිතන්නේ ලංකාවේ සියළුම දෙනා කියවිය යුතු ළිපියක්. විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනය කා විනාශ කර දමන කාළකන්නි ඇමතිවරුන් හා නිළධාරින්. (ඒ ළිපිය ...

What is education? Education is normally considered as learning in which the knowledge about various subject matters, inventions, discoveries and etc. are given from one generation to another generation. As we all know education is a major right for all human beings in the world. Article 13 of the United Nations’ 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural ...

හිට් කවුන්ටරේ - Hit Counter බ්ලොග් ලියනා උන්ට එල්ලා ගන්නත්, අනෙක් උන්ගේ ඒවාට ඊරිසියා කොරන්නත්, ඒක එල්ලාගෙන ඇදගෙන නාන්නත් වන එක ගැන. බොග පිළිබඳ මහාචාරය පදවියක් උසුලන, මහාචාරය මාතලන් විසින් කරනු ලබන විසේස විමර්සොනයක්, දැන් පැම්පස් සින්ඩියේ ඔහුගේ අළුත්ම පාඩමෙන් ඉදිරිපත් කොර ඇත..බිය නොවන්න සියල්ල නොමිලේ.. ගොම්මන්පිල මෙන් සුපියල් 100 ක් බැංකු පොතට දාන්න කියන්නේ නැත... සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ.. සිංහල බොගක් දැමීම මුල සිටම ඉතා සරළව ...

The fate of Sea Turtles in Sri Lanka Courtesy www.caller.com Sea turtles became a hot topic in Sri Lanka recently when the media reported the theft of an albino turtle from a commercial hatchery. Albino turtles are a very rare form and they don’t survive in the wild. During the same time period the police had discovered an illicit turtle slaughter-house in Negombo which had been in operation ...

Who is a sex worker? Image courtesy Global Press Journal Who is a sex worker? Is she an attractive woman with loose morals who is too lazy to find any ‘real’ work? Is she a young desperate mother of two who has no choice? How many sex workers are there? And who are they? The numbers we use to quantify sex workers in Sri ...

Rehan School, Pakistan Rehan School Education is a basic right of all human beings. Rehan Allahwala thinks that everyone in Pakistan has a right to educate themselves and become successful in their chosen fields. But 43% of the population in Pakistan is illiterate. Rehan thinks that this could be achieved by using simple mobile phones. He believes that inexpensive mobile phones without Internet ...

When a language dies, we don’t know what we loose with that language This veteran English teacher, with over three decades of experience teaching English in Arabic countries, brings out some interesting points about tests of English language fluency being a barrier for education of non-native speakers. But I wonder why language teachers have to be gatekeepers, when they have ...

The Schools Section, or the SLSRFA, have proposed a new format for the Schools competition next year which will increase the participation from 10 schools to 16. The main reasons given for this change by the SLSFRA, is that there is too much pressure on the schoolboys to win at all costs, and to reduce the number of court cases ...

Keeping the legacy alive – Mandela Source – www.forbes.com Death is inevitable. Each time it happens, we are struck with pain and grief. When I heard of Nelson Mandela’s death I was deeply saddened. This is the first time I’ve been affected by the death of someone whom I haven’t had a personal encounter with. One cannot speak about Mandela without mentioning the Apartheid. In Afrikaans ...

English as Liberation Keynote address by Prof Rajiva Wijesinha 26 November 2013 - at the National RESC Conference – 2013 On the theme ‘Supplementing ELT Through Language Arts & Theater’ I do not tend these days to accept invitations to speak in the fields of Education and English Language Teaching, but I was pleased to accept this one, largely because of the theme of your ...

SLIA Student Jamboree 2013 Student Jamboree is an annual event of SLIA organized by the Board of Architectural Education (BAE) commencing last year. Jamboree 2013 was held very successfully at the Army Detachment Camp, Belihuloya from 06th to 09th September 2013.Participants for the Jamboree were nearly 100 students in total from Department of Architecture of Moratuwa University (UOM) and the City School of Architecture, ...

Climate Talks While all of Sri Lanka (and the rest of the Commonwealth) are talking about CHOGM, I thought it would be good to redirect our attention to another conference that’s currently underway. The 19th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) is taking place in Warsaw, Poland. Diplomats from around the ...

මැහුම් ගුරුවරු.. (කලිසම් කපන ටීචර්...) - Tailoring Teachers ලියා ගල් ලෑලීවල, රවුම් ලස්සන අකුරු, "අ" යනු "ආ" යනු කියූ...වැඳුම් මෙන් පිඳුම් ලද,ඒ උතුම් ගුරුවරුන්,නොමැත අද තක්සලාවේ...ඉතිරියත් කියවන්න.....>>>

Previous Page Next Page