පිටවෙන්නට ටිකට් පතක්!

raigamahandiya

Write it down!

PRAGEETH\'S R & D BLOG

ICT is making surge pricing possible, but caution is advised in avoiding outrage

LIRNEasia

Thaler and the demise of homo economicus

LIRNEasia

Meeting Dian Gomes After a Long Time

Wanni

Understanding Jio

LIRNEasia

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස මාරාන්තික විය හැක - Direct Democracy can be Deadly

මාතලන්

Zoho Mail වලින් හදපු ව්‍යාපාරික විද්යුත් තැපෑල් ලිපිනයක් Gmail වලට Forwarding කර ගන්නා ආකාරය

LKTips

Zoho Mail වලින් හදපු ව්‍යාපාරික විද්යුත් තැපෑල් ලිපිනයක් Gmail වලට Forwarding කර ගන්නා ආකාරය

lktips

Zoho Mail වලින් ව්‍යාපාරික විද්යුත් තැපෑල් ලිපිනයක් නොමිලේ සාදා ගන්නා ආකාරය.

LKTips

Zoho Mail වලින් ව්‍යාපාරික විද්යුත් තැපෑල් ලිපිනයක් නොමිලේ සාදා ගන්නා ආකාරය.

lktips

Great place to Save your Money and Time

GALAXY