මේ වගේ සටහන් ලියන විට ලිඳ වඩා ගැඹුරු වුනොත්, කවුරුවත් කඹයෙන් ඇදගෙන නාන්නේ නැහැ කියා මා දන්නවා. ඒ නිසා ලිවිම තරමක් සීරුවෙන් කරන්න අවශ්‍ය දෙයක්. මේවායේ අන්තර්ගතය ලියාගෙන යාමේදී වර්ධනය වනවා. දැන් මේ සටහන පටන් ගත්ත හැටිත් අමතකයි වගේ. කෘෂිකර්මය … Continue reading → ...

Every year in May, over a billion and a half South Asians join a waiting and guessing game for the mighty rain-carrying oceanic winds, one of the great forces of nature on this planet. Few things – human or natural – evoke such anxiety and anticipation of the South Asian Summer Monsoon, also known as […]

ඊයේ අජිත් ලියා තිබුන සටහන මා නිතර ලියන කරුණකට අදාළ නිසාත්, එය මගෙත් ජිවිතයේ කොටසක් නැවත මතකයට නගපු නිසාත් මාත් ආසාවෙන් ප්‍රතිචාරයක් දැමුවා. ලෝකයේ ආහාර කියන දෙය අපයෝජනය කරන පිරිස් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ සමාජ ක්‍රම වල වැරැද්දකට වඩා, ජිවිතයට අවශ්‍ය … Continue reading → ...

Average cereal productivity and fertiliser use intensity (total fertiliser use over area cropped) at national level for selected countries between 1961 and 2008. Pablo Tittonell a,∗, Ken E. Giller, 2012) Source: FAOstat.   කැනේඩියානු අධිකරණයක් මගින් දුම්කොළ සමාගම් තුනකට එරෙහිව දුන්න නඩු … Continue reading → ...

Plantation Community: A status revisit Image via Wikipedia Disenfranchisement of the Indian Origin plantation workforce in the year 1948 after independence stalled the development of the ‘plantation community’ (PC) in contrast to other communities in the country. Memoirs and research papers on labour movement and Trade union struggle of Plantation workforce is not new and many have attempted to describe the disenfranchisement of the ...

WSIS is the is the UN’s annual gathering of ICT for Development stakeholders.  The main organisers are ITU, UNESCO, UNDP and UNCTAD, though there is significant participation from other agencies such as UNDESA, FAO, UNEP, WHO, UN Women, WIPO, WFP, ILO, WMO, UN, ITC, UPU, UNODC, UNICEF and UN Regional Commission .   The 2015 WSIS Forum, held in Geneva 25-29 May, was ...

Evicted under the World Bank’s Watch Forcible demolition of 34 Watta homes when court case was ongoing, September 2014. Photograph by Selvaraj Rajasegar. “We were removed from our homes by force. The Army officers told us that they will bulldoze our houses whether we move out or not. They told us that we can either take these apartments or live on the street”.  As part ...

Power mapping Image by Maatram, via Groundviews I was asked to contribute an article to an up-coming issue of The Architect, the journal of the Sri Lanka Institute of Architects. The issue will be anchored to the idea of space. After the guest editor accepted my article without any reservations or edits, he was informed by the Editor in Chief a few ...

Cashew Apple Wine Cashew Apples, the fruit of the cashew is hardly used in Sri Lanka. A few of them will be eaten with salt and pepper.There is a lot of information on how to make cashew apple wine. I think this is a really great idea, especially if it is a local (small towns and villages) small scale operation. It would provide ...

Links: Chinese, US economic clout Just the linksHow China Covered The World (31 Countries) In "Liquidity Swap LinesEssentially, China has used bilateral swap agreements to help embed the yuan in international trade in the the post-crisis era. As you'll see below, counterparty countries have also tapped their yuan liquidity lines when they're cut off from dollar funding, making China a critical lifeline for bolstering FX ...

Intellect Design Arena recently announced that HDFC Bank of Sri Lanka is switching to Intellect’s Digital Core Platform. Digital Core is a platform wreathed in cryptic marketing copy “With a Single Source of Truth On Customer Data, Efficient Business Processes as well as Business Agility” but  in a nutshell, it seems to be a end to end platform for the ...

Accure, a small Swedish firm headquarted in Gothenburg, recently teamed up with Sri Lankan Creative Solutions. Accure’s field is in business process and integration solutions for ERPs;  Creative Solutions is to work on research and development for the Accure Application Suite, one of the 20-person company’s core products. “Accure selected Creative Solutions as our partner as we were impressed by ...

Guess How Old These IT Industry Leaders Are One of the funnier things to come out of Microsoft’s Build2015 developer conference was the HowOldRobot. The premise is simple: Upload a picture of yourself and the HowOldRobot will tell you how old you look. It went viral when some smart chap used it on Ultron’s face and tagged it “the Age of Ultron”. Now, we got curious. We don’t ...

Five years ago, today: Evicted and homeless Photo courtesy JDS On 8th May 2010, the Urban Development Authority (UDA) demolished 20 homes that were occupied by 33 families on Mews Street in Kompannyaveediya, Colombo 2. Families were informed verbally a month prior to the demolition that they will have to vacate their homes and served the same in writing only 3 days prior to the demolition. ...

Previous Page Next Page